C.B.S.E ALL INDIA SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION (MAIN)- 2018
KENDRIYA VIDYALAYA PANAGARH DT BURDWAN WB

Result Analysis of

KENDRIYA VIDYALAYA PANAGARH DT BURDWAN WB

Click on any Field Header for Sorting of Result in Ascending or Descending order
All Streams School Result
St Rank Roll No. Student Name Total % Overall Grade Result English  Math Lang. Bio Phy Chem Account. IP Comp. Sc Bus. St. Phy. Edu. Econo.    
 M   G   M   G   M   G   M   G   M   G   M  G M G M G M G M G M G M G M G M G
Hum. 1 6623629 AKANKSHA KANU  (F) 292 58.4 C1 PASS 053 D1         057 D1                                                         054 D1 044 D2 056 C1 072 B2
Hum. 2 6623631 ARUN KUMAR BALMIKI  (M) 322 64.4 C1 PASS 059 C2         057 D1                                                         055 D1 075 B2 050 C2 076 B1
Hum. 3 6623632 ASHUTOSH MUKHOPADHYAY  (M) 331 66.2 B2 PASS 065 C1         062 C2                                                         061 C2 049 D1 071 B1 072 B2
Hum. 4 6623633 BIPIN PAL  (M) 265 53.0 C2 PASS 052 D1         067 C1                                                         050 D2 030 E1 046 D1 050 D2
Hum. 5 6623634 BRATATI ANKURE  (F) 263 52.6 C2 PASS 047 D1         047 D2                                                         056 D1 035 E1 051 C2 062 C1
Hum. 6 6623635 DEEPANNITA SAHA  (F) 312 62.4 C1 PASS 048 D1         060 C2                                                         061 C2 057 C2 060 B2 074 B1
Hum. 7 6623636 KAJAL KUMARI  (F) 311 62.2 C1 PASS 061 C2         074 B2                                                         055 D1 051 D1 056 C1 065 C1
Hum. 8 6623637 LAXMI RAY  (F) 309 61.8 C1 PASS 060 C2         070 C1                                                         052 D2 047 D1 056 C1 071 B2
Hum. 9 6623638 MEGHA JAISWAL  (F) 335 67.0 B2 PASS 068 C1         065 C2                                                         060 C2 045 D2 068 B1 074 B1
Hum. 10 6623639 MD KAMRAN  (M) 293 58.6 C1 PASS 055 D1         060 C2                                                         059 C2 051 D1 046 D1 068 B2
Hum. 11 6623640 MERI ANITA MURMU  (F) 378 75.6 B1 PASS 073 B2         080 B1                                                         061 C2 074 B2 064 B2 087 A2
Hum. 6623641 MOUMITA KUMARI RAI  (F) Absent                                                                                                        
Hum. 12 6623642 NAYANIKA CHAKRABORTY  (F) 300 60.0 C1 PASS 061 C2         055 D1                                                         055 D1 052 D1 055 C1 074 B1
Hum. 13 6623643 NIDA PARVEZ  (F) 337 67.4 B2 PASS 070 C1         070 C1                                                         057 D1 062 C1 053 C2 078 B1
Hum. 14 6623644 PIU BISWAS  (F) 286 57.2 C1 PASS 043 D2         050 D1                                                         057 D1 049 D1 057 C1 073 B2
Hum. 15 6623645 PRIYANKA SHAW  (F) 372 74.4 B1 PASS 073 B2         081 B1                                                         062 C2 064 C1 066 B1 088 A1
Hum. 16 6623646 PUJA KUMARI  (F) 266 53.2 C2 PASS 042 D2         062 C2                                                         052 D2 031 E1 050 C2 060 C2
Hum. 17 6623647 PUNAM KUMARI  (F) 257 51.4 C2 PASS 039 D2         050 D1                                                         053 D2 044 D2 051 C2 059 C2
Hum. 4 6623648 RABINDER RAI  (M) 265 53.0 C2 PASS 042 D2         060 C2                                                         054 D1 046 D2 052 C2 053 D1
Hum. 19 6623649 RISITA DEY  (F) 241 48.2 C2 PASS 045 D1         035 D2                                                         053 D2 043 D2 047 D1 053 D1
Hum. 6623650 SANJAY RAY  (M) Absent                                                                                                        
Hum. 20 6623651 SARIKA GUPTA  (F) 342 68.4 B2 PASS 075 B2         070 C1                                                         051 D2 059 C2 055 C1 083 A2
Hum. 21 6623652 SNEHA SRIVASTAVA  (F) 353 70.6 B2 PASS 074 B2         070 C1                                                         069 B2 057 C2 064 B2 076 B1
Hum. 22 6623653 SUBHAM VERMA  (M) 371 74.2 B1 PASS 076 B2         050 D1                                                         069 B2 083 B1 060 B2 083 A2
Hum. 23 6623654 SURAJ SHAW  (M) 328 65.6 B2 PASS 065 C1         070 C1                                                         068 C1 053 D1 054 C2 071 B2
Hum. 20 6623655 SWETA KUMARI  (F) 342 68.4 B2 PASS 067 C1         075 B2                                                         070 B2 055 C2 050 C2 075 B1
Hum. 25 6623656 SWEETA SINGH  (F) 381 76.2 B1 PASS 081 B1         071 C1                                                         067 C1 078 B1 071 B1 080 A2
Hum. 26 6623657 UDITA ROY  (F) 383 76.6 B1 PASS 078 B1         080 B1                                                         068 C1 066 C1 064 B2 091 A1
Hum. 27 6623658 VIJAY KUMAR SINGH  (M) 357 71.4 B2 PASS 068 C1         081 B1                                                         057 D1 063 C1 070 B1 075 B1
Sc. 28 6623659 CHANDANI PANDEY  (F) 290 58.0 C1 PASS 046 D1         067 C1 053 D2 057 D1 049 D2                                 064 C1                
Sc. 29 6623660 GARIMA CHANYAL  (F) 408 81.6 B1 PASS 081 B1         091 A1 076 B2 085 A2 075 B1                                 074 B2                
Sc. 30 6623661 MADHUBALA GAURAV  (F) 413 82.6 A2 PASS 083 B1         083 A2 082 B1 079 B1 082 A2                                 083 A2                
Sc. 31 6623662 NISHAT FATMA  (F) 297 59.4 C1 PASS 063 C2         060 C2 059 D1 052 D2 051 D2                                 063 C2                
Sc. 32 6623663 RIYA PRAMANIK  (F) 352 70.4 B2 PASS 078 B1         085 A2 067 C2 051 D2 052 D1                                 070 B2                
Sc. 20 6623664 SAKUNTALA HEMBRAM  (F) 342 68.4 B2 PASS 073 B2         058 D1 078 B2 065 C1 051 D2                                 068 C1                
Sc. 26 6623665 SWETA YADAV  (F) 383 76.6 B1 PASS 090 A1         090 A1 071 C1 069 B2 051 D2                                 063 C2                
Sc. 35 6623666 TANNU KUMARI  (F) 280 56.0 C2 PASS 070 C1 033 D2         051 D2 052 D2 050 D2                                 057 D1                
Sc. 36 6623667 ABHISHEK CHOUDHURY  (M) 285 57.0 C2 PASS 063 C2 046 C2         054 D1 051 D2 053 D1                                 064 C1                
Sc. 37 6623668 BIPLAB BISWAS  (M) 301 60.2 C1 PASS 061 C2 044 D1         053 D2 064 C1 065 C1                                 058 D1                
Sc. 38 6623669 GAUTAM KUMAR SINGH  (M) 358 71.6 B2 PASS 082 B1         067 C1 070 C1 079 B1 060 C2                                 053 D2                
Sc. 39 6623670 MANATOSH MONDAL  (M) 392 78.4 B1 PASS 078 B1 095 A1         071 C1 081 B1 067 B2                                 054 D1                
Sc. 40 6623671 NITESH KUMAR  (M) 287 57.4 C1 PASS 058 C2         054 D1 059 D1 060 D1 054 D1                                 056 D1                
Sc. 41 6623672 PUSHKER NARESH  (M) 407 81.4 B1 PASS 070 C1 099 A1         067 C2 083 A2 088 A2                                 049 D2                
Sc. 42 6623673 VISHAL MEHRA  (M) 396 79.2 B1 PASS 083 B1         070 C1 089 A2 081 B1 060 C2                                 073 B2                
Sc. 43 6623674 RIYA SHARMA  (F) 421 84.2 A2 PASS 092 A1 082 B1                 078 B1 077 B1                 092 A2         076 B1                
Sc. 44 6623675 AKASH SAH  (M) 279 55.8 C2 PASS 064 C2 042 D1                 050 D2 050 D2                 063 D1         052 D2                
Sc. 45 6623676 AMARNATH CHATTERJEE  (M) 370 74.0 B1 PASS 082 B1 069 B2                 081 B1 056 D1                 081 B2         057 D1                
Sc. 46 6623677 ABHINAV MISHRA  (M) 439 87.8 A2 PASS 086 A2 093 A2                 089 A2 079 B1                 092 A2         066 C1                
Sc. 47 6623678 KINGSHUK NATH  (M) 333 66.6 B2 PASS 086 A2 042 D1                 059 D1 050 D2                 070 C2         068 C1                
Sc. 48 6623679 JANARDAN PRASAD  (M) 350 70.0 B2 PASS 078 B1 051 C2                 065 C1 065 C1                 070 C2         072 B2                
Sc. 49 6623680 UTPAL  (M) 326 65.2 B2 PASS 059 C2 043 D1                 074 B2 050 D2                 075 C1         068 C1                
Sc. 50 6623681 SAIKH TANVEER HUSSEIN  (M) 445 89.0 A2 PASS 095 A1 088 A2                 089 A2 078 B1                 095 A1         064 C1                
Sc. 51 6623682 ANKITA SINGH  (F) 360 72.0 B2 PASS 079 B1 061 C1 093 A1         074 B2 053 D1                                 066 C1                
Sc. 52 6623683 KUMARI MEERA  (F) 308 61.6 C1 PASS 061 C2 048 C2 080 B1         060 D1 059 C2                                 056 D1                
Sc. 37 6623684 AMIT KUMAR  (M) 301 60.2 C1 PASS 085 A2 033 D2 072 B2         060 D1 051 D2                                 067 C1                
Sc. 42 6623685 ASHUTOSH RAI  (M) 396 79.2 B1 PASS 070 C1 086 A2 077 B2         091 A1 072 B2                                 063 C2                
Sc. 55 6623686 ANIMESH ROY  (M) 355 71.0 B2 PASS 076 B2 047 C2 086 A2         085 A2 061 C2                                 062 C2                
Sc. 56 6623687 VIVEK SAH  (M) 281 56.2 C2 PASS 072 B2 033 D2 065 C2         060 D1 051 D2                                 050 D2                
Sc. 42 6623688 SHIVKANT PANDEY  (M) 396 79.2 B1 PASS 084 A2 080 B1                 079 B1 065 C1                 088 A2         065 C1                
Com. 52 6623689 ARPIT KESHARI  (M) 308 61.6 C1 PASS 057 C2         065 C2                         055 C1                 055 C2 058 D1 073 B2        
Com. 59 6623690 BISHAL TANTI  (M) 364 72.8 B2 PASS 079 B1                                         059 B2 085 B2         065 C1 060 C2 075 B2        
Com. 60 6623691 DIPSIKHA UPADHYAY  (F) 404 80.8 B1 PASS 075 B2         093 A1                         067 B1                 071 B2 072 B2 093 A1        
Com. 61 6623692 DIVYA RAI  (F) 282 56.4 C2 PASS 056 C2         067 C1                         053 C2                 049 D1 057 D1 046 D2        
Com. 6623693 KAJALDEEP KAUR  (F) 263 52.6 C2 COMP 067 C1         071 C1                         042 D2                 019 E1 054 D1 029 E1        
Com. 62 6623694 KARNVEER SINGH SANDHU  (M) 345 69.0 B2 PASS 076 B2                                         061 B2 085 B2         057 C2 053 D2 066 C1        
Com. 63 6623695 MONIKA KUMARI  (F) 284 56.8 C2 PASS 061 C2         066 C1                         053 C2                 051 D1 053 D2 043 D2        
Com. 20 6623696 NAVNATH RANGNATH KALE  (M) 342 68.4 B2 PASS 084 A2                                         054 C2 087 B1         055 C2 051 D2 062 C1        
Com. 65 6623697 PALWINDER SINGH  (M) 274 54.8 C2 PASS 061 C2         050 D1                         043 D2                 024 E1 064 C1 056 C2        
Com. 66 6623698 POOJA KUMARI PANDEY  (F) 319 63.8 C1 PASS 066 C1         080 B1                         045 D1                 060 C1 058 D1 055 C2        
Com. 67 6623699 PRIYANKA BALMIKI  (F) 324 64.8 C1 PASS 082 B1         064 C2                         055 C1                 055 C2 050 D2 068 C1        
Com. 68 6623700 PRIYANKA KUMARI  (F) 254 50.8 C2 PASS 066 C1         050 D1                         043 D2                 026 E1 050 D2 045 D2        
Com. 69 6623701 RAHUL CHAUHAN  (M) 306 61.2 C1 PASS 075 B2         080 B1                         053 C2                 047 D1 051 D2 046 D2        
Com. 70 6623702 RAM SHANKAR GHOSH DOSTIDAR  (M) 316 63.2 C1 PASS 078 B1                                         044 D2 091 A2         044 D2 043 E1 059 C2        
Com. 71 6623703 RATI KUMARI CHOUDHURY  (F) 393 78.6 B1 PASS 081 B1         090 A1                         069 B1                 076 B1 049 D2 077 B1        
Com. 72 6623704 RITICK MUNDA  (M) 271 54.2 C2 PASS 073 B2         058 D1                         043 D2                 047 D1 049 D2 044 D2        
Com. 73 6623705 ROHIT CHAUHAN  (M) 332 66.4 B2 PASS 079 B1                                         056 C1 089 B1         059 C2 049 D2 044 D2        
Com. 74 6623706 SOUMEN KARMAKAR  (M) 278 55.6 C2 PASS 057 C2         070 C1                         044 D2                 049 D1 051 D2 051 D1        
Com. 6623707 TAHSIN FATMA  (F) 265 53.0 C2 COMP 077 B2         056 D1                         042 D2                 046 D2 044 E1 030 E1        
Com. 75 6623708 VISHNU GUPTA  (M) 296 59.2 C1 PASS 071 C1                                         045 D1 074 C2         053 D1 053 D2 043 D2        
Com. 76 6623709 LALIT SINGH NEGI  (M) 305 61.0 C1 PASS 074 B2 060 C1                                 057 C1                 056 C2 058 D1 052 D1        
St Rank Roll No. Student Name Total % Overall Grade Result English  Math Lang. Bio Phy Chem Account. IP Comp. Sc Bus. St. Phy. Edu. Econo. His Geo/Opt
 M   G   M   G   M   G   M   G   M   G   M  G M G M G M G M G M G M G M G M G

 

 

* Rank based on Total Mark (Only for Reference)

 

 

Students Academic-area Mark List


Subject Performance

 
Subject
Average Grade Pass % Average Score/ Mean 0-32 33-44 45-59 60-74 75-89 90-100 PI (%)
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E
Students Count
 
ENGLISH
B2 100.00 69.01 0 4 13 30 28 3 54.97
3 5 16 14 13 16 7 4 0
78
 
HINDI
B2 100.00 68.19 0 1 13 26 12 5 51.54
5 3 7 4 14 10 12 2 0
57
 
MATH
C1 100.00 60.71 0 7 4 3 4 3 50.60
2 3 2 1 2 4 4 3 0
21
 
PHYSICS
B2 100.00 70.10 0 0 7 10 12 1 53.75
1 5 7 3 3 0 6 5 0
30
 
CHEMISTRY
C1 100.00 60.83 0 0 16 8 6 0 38.33
2 4 2 3 4 5 10
30
 
BIOLOGY
B2 100.00 66.67 0 0 6 5 4 0 41.67
1 1 2 3 2 3 3
15
 
BUSINESS STUDY
C2 85.71 50.67 3 1 13 3 1 0 30.36
1 1 2 6 6 2 3
21
 
ECONOMICS
C2 89.58 54.58 4 8 21 9 5 1 32.55
1 3 4 7 7 9 12 5
48
 
ACCOUNTANCY
C2 100.00 51.57 0 7 11 3 0 0 36.31
2 2 4 4 2 7
21
 
COMPUTER SC
B1 100.00 80.67 0 0 0 3 3 3 63.89
1 3 1 1 2 1
9
 
INFORMATICS PR
A2 100.00 85.17 0 0 0 1 4 1 66.67
1 2 2 1
6
 
PHYSICAL EDU
C1 97.44 59.15 0 2 42 32 2 0 32.53
0 1 1 8 14 11 20 21 2
78
 
GEOGRAPHY
B2 100.00 71.96 0 0 4 12 10 1 65.28
2 4 8 6 2 2 2 1 0
27
 
HISTORY
C1 100.00 57.15 0 0 17 10 0 0 50.46
0 0 5 5 6 8 3 0 0
27

 


School Performance

Average
Grade  
Total Students No. of Student Apeared No. of Student Passed No. of Student Not Passed No. of Students
Compart
No. of Students
Absant/Unfair
NxW Mean Performance
Index - PI (%)
C1   80 78 76 0 2 2 1508 169.5 48.33
              Excluded optional subjects Excluded optional subjects Excluded optional subjects
                   
Total No. >60% Secured Exellence
Index - EI (%)
Quality
Index (GP)
Pass %
Comp. Student Excluded.
Average Score   NxW Mean Performance
Index - PI (%)
39 50.0 9.5 97.44 329.08   1711 151.1 54.84
          /500   Included all subjects Included all subjects Included all subjects

 

  Overall Grade     Total Grade 390 Total Grade 468
 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E
 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E
 
0 4 15 20 21 18 0 0 0
 
17 27 58 47 59 65 60 49 8
17 28 59 55 73 76 80 70 10
  Excluded optional subjects   Excluded optional subjects Included all subjects

 

 

 

 

 

Subject Average : The national subject average grading system or positional grading introduced by the CBSE from 2018 has divided the students into eight categories.The top 12.5% scorers were given A1 grade and the next 12.5% A2 grade. Similarly, lower grades such as B1, B2, C1, C2, D1 and D2 were equally divided. If more students score high marks in a subject, then naturally the grade of the students may be pushed lower.

What is Excellence Index, Quality Index and Performance Index ?


   Excellence Index, Quality Index and Performance Index are algorithms that helps schools identify how well the entire school/class has performed based on various factors.
•   Excellence Index is an absolute number that is indicative of the number of students scoring above 60% in a school. Excellent Index is a ready-reckoner to understand the mastery of a particular subject.
•   Quality Index is a measure of School's overall performance. It is a grade-based weighted average of all the students who have passed. Higher the Quality Index, better the overall performance of the students in the School/Subject.
•   Performance Index is a measure of School's overall performance. It is calculated by numeric weightage given to each grade. Then Number of Student Mutiply by weightage (NxW) divided by 2.5 (100/Total Weightage). Higher the Performance Index, better the overall performance of the students in the School/Subject.

 


Disclaimer : Neither KVS nor This Vidyalaya is responsible for any inadvertent error that may have crept in the results. These cannot be treated as original mark sheets or Result. This result Analysis is only for overall review only. Original mark sheets will issued by the CBSE Board separately. This Report Automatically Generated by (without any Human involment) a CBSE result text file send to the school by Email from CBSE Board. This Report is just for Reference only. In case of any discrepancy you are requested to contact CBSE Board immediately.

 

अस्वीकृती : यह रिजल्ट विश्लेषण स्वतः सी बी एस सी बोर्ड द्वारा विद्यालय को ईमेल द्वारा भेजे गये एक रिजल्ट टेक्सट फाईल पर आधारित है जो उस रिजल्ट फाईल को पढ़ कर बनता है । (जिसमे मानव हस्तक्षेप नही है) तथा यह अंतिम परिणाम नही है। इसमे संभवतः त्रुटी हो सकती है। अगर आपको इसमे त्रुटी दिखती है तो सिर्फ सी बी एस सी बोर्ड को संपर्क करे व बोर्ड के परिणाम को ही सही माने । सी बी एस सी बोर्ड अलग से मार्क्स सीट जारी करता है ।


This program developed by Web Star Technologies, Ranchi, 7004227238. with Support & Guidence from KV Ranchi Region's some Computer Sc. PGTs.
The Colour scheme is inspired by Report Bee. PI is calculated as per formulas provided by Kendriya Vidyalaya Sangathan, Ranchi Region.
Please Suggest for betterment of this Report. Your idea, advice and suggestions will be greatly appreciated. Please reply to : ravithakur@hotmail.co.in